Jdi na obsah Jdi na menu
 


GDPR

Informace k oblasti ochrany osobních údajů

Vážení hosté,

v souladu s platnými právními předpisy Vám sdělujeme informace, které souvisí s Vaší objednávkou pobytu a dalších služeb v Rekreačním středisku Orlice, provozovatel Ladislav Uhlíř, IČO 67307655 (dále "středisko") a které souvisí s plněním nařízení Evropského parlamentu a rady EU č.2016/679.

1.Nakládání s osobními údaji 

Okamžikem projevení Vašeho zájmu o ubytovací služby, zadáním objednávky nebo sjednáním smlouvy získává středisko ke zpracování osobní údaje zákazníka (objednatele), tedy jméno a příjmení (IČ,DIČ), adresu bydliště (adresu provozovny), adresu pro doručování elektronické pošty, telefonní číslo. Tyto údaje jsou povinné a slouží k jednoznačné identifikaci zákazníka (objednatele), a tím k platnému uzavření smluvního vztahu na určitou požadovanou službu.

Při nástupu na ubytování k danému výčtu osobních údajů přibývá dále číslo platného osobního dokladu zákazníka (objednatele) a SPZ vozidla.

V případě, že zákazník (objednatel) využije možnost online platby za poskytnutá plnění prostřednictvím elektronické platební brány platebního terminálu,jedná se dále o identifikační údaje platební karty nutné k provedení elektronické platební transakce prostřednictvím platební karty zákazníka (objednatele) v rozsahu požadovaném externím provozovatelem platební brány/platebního terminálu.

V případě reklamace/odstoupení od smlouvy se může nad rámec poskytnutých osobních údajů dále jednat o číslo bankovního spojení zákazníka (objednatele) z titulu případného bezhotovostního převodu finančních prostředků na jeho účet.

Důsledkem neposkytnutí požadovaných údajů je, že požadovaný pobyt nebo služba nebude sjednána a uskutečněna. Zákazník (objednatel) odpovídá za správnost a pravdivost poskytnutých osobních údajů. V případě, že službu objednává osoba ve prospěch třetích osob, podáním objednávky potvrzuje, že je oprávněna k poskytnutí v objednávce uvedených osobních údajů těchto osob za účelem poskytování služeb.

Výše uvedené osobní údaje zpracovává středisko za účelem plnění: nabízených služeb; právních povinností (zejména v účetní a daňové oblasti); povinnosti nezbytných k zajištění ochrany práv a uplatnění právních nároků společnosti; pro účely evidence místních rekreačních poplatků a předání příslušnému orgánu. Pokud klient není občanem ČR, je středisko povinno vést osobní údaje klienta v evidenci pro cizineckou policii a v souladu s povinnostmi je zpřístupnit (v rozsahu údajů dle platné legislativy).

Osobní údaje jsou zpracovávány společností Ladislav Uhlíř - Rekreační středisko Orlice, sídlo firmy Klášterec nad Orlicí 34,56182, sídlo provozovny Klášterec nad Orlicí ev.č.11, email.rsorlice@seznam.cz za účelem poskytování služeb dle smlouvy nebo objednávky. Poskytnuté osobní údaje jsou přístupny zaměstnancům střediska (provozovatel, recepční,účetní) a externím zpracovatelům (subjekty zajišťující bezhotovostní platební styk prostřednictvím platebních bran a terminálů). S externími zpracovateli jsou uzavřeny zpracovatelské smlouvy (či jiné typy smluv řešící problematiku nakládání s osobními údaji), zaměstnanci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích klienta, a to i po skončení pracovního poměru.Osobní údaje jsou v uvedeném rozsahu a k uvedenému účelu zpracovávány automaticky i manuálně v elektronické i listinné formě. Poskytnuté osobní údaje je společnost Ladislav Uhlíř - Rekreační středisko Orlice oprávněn zpracovávat a shromažďovat po dobu trvání smluvního vztahu se zákazníkem (objednatelem) a dalších 5 let počínajících koncem účetního období, ve kterém smluvní vztah skončil (nutné především kvůli požadavkům Zákona o účetnictví č. 563/1991).

Pokud po Vás středisko požaduje jiné než výše uvedené povinné údaje a nesdělí při jejich poskytování, že se jedná o povinný údaj, neposkytne zdůvodnění (např. právní povinnost), jedná se o údaj poskytovaný dobrovolně za účelem plnění objednávky nebo jiného, dalšího smluvního vztahu. Zároveň Vám tímto středisko oznamuje, že v případě, že poskytnete svůj e-mailový kontakt,pak jej spolu s Vaším jménem,příjmením v budoucnu užije (v souladu s tzv. oprávněným zájmem) pro svoje marketingové účely, za účelem dalších nabídek ubytování a možnosti využívání dalších služeb, které poskytuje středisko za účelem nabídky účasti na dalších pořádaných akcích. S ohledem na toto upozornění není nutné poskytnutí Vašeho souhlasu.

V případě zájmu mohou klienti střediska požadovat informaci jaké osobní údaje jsou zpracovávány, požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů a požadovat výmaz těchto osobních údajů. O tyto informace může klient střediska požádat písemně na adrese Rekreační středisko Orlice, Klášterec nad Orlicí ev.č.11,PSČ 56182 nebo na e-mailové adrese rsorlice@seznam.cz a správce údajů je povinen během 30 dnů klientovi střediska vyhovět.

 

 

 
 


Poslední fotografie


Archiv

Kalendář
<< leden / 2022 >>


Statistiky

Online: 1
Celkem: 12083
Měsíc: 1700
Den: 64