PROVOZNÍ ŘÁD REKREAČNÍHO STŘEDISKA ORLICE

Provozní řád kempu se vztahuje na vyčleněný prostor pro stany, karavany a ubytovací jednotky( chatky, Ruskou chatu a chaty s kuchyňkami) v areálu Rekreačního střediska Orlice (dále RS Orlice), jejímž provozovatelem je Natálie Sonnleitnerová,Tenisová 961/9,Praha 10, IČO:06999557.

 1. V prostoru RS Orlice se může ubytovat pouze občan, který se řádně přihlásí na recepci umístěné v budově s pavlačí vlevo od vjezdu, předloží průkaz totožnosti a zaplatí poplatek za ubytování.
 2. Ubytovatel může ve zvláštních případech přidělit hostu ubytování, které se v podstatě neodchyluje od objednávky, i když objednávku závazně potvrdil.
 3. Objednávku, která byla ubytovatelem potvrzena, může objednatel zrušit bez stornopoplatku, a to nejméně 60 dnů před oznámeným dnem příchodu. Zruší-li objednatel objednávku 59-30 dní před oznámeným dnem příchodu činí stornopoplatek 50% zaplacené zálohy za ubytování; 29-0 dní před oznámeným dnem příchodu činí stornopoplatek 100% zaplacené zálohy za ubytování.
 4. Užívání střediska je povoleno pouze občanům, kteří nejsou bacilonosiči nebo postiženi infekčními nebo parazitními nemocemi, ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa.
 5. Nebyla-li doba ubytování sjednána jinak, je nástup na pobyt od 14°° hod. Host je povinen opustit v den skončení pobytu ubytovací jednotku nejpozději do 10°°hod, prostor pro stany a karavany nejpozději do 12°° hodin. Nedodrží-li host tuto lhůtu, je ubytovatel oprávněn účtovat cenu ubytování i za další den.
 6. Host, který se ubytuje před 6. hodinou ranní, je povinen uhradit cenu ubytování za celou noc.
 7. Host platí za ubytování předem. Při příjezdu se skládá kauce 500,- Kč za chatku, v případě předání neuklizené chatky se z kauce odečítá 200,- Kč /malá chatka, 300,- Kč/chata s kuchyňkou, 500,- Kč/Ruská chata. Za zničení vybavení bude požadována náhrada – V p­řípadě úmyslného poškození výmalby chatky 1500,- Kč, rozbití okna či výplně dveří 500,- Kč, poškození matrace 1000,- Kč atd.
 8. Při ukončení pobytu v ubytovací jednotce musí host zhasnout světla, uzavřít vodovodní uzávěry, zavřít okna a dveře a klíč odevzdat správci ubytovací jednotky.
 9. V ubytovací jednotce nesmí být bez souhlasu provozovatele přemísťován nábytek ani jinak nic měněno.
 10. Občané ubytovaní v RS Orlice jsou povinni dbát o čistotu a pořádek. Stavět stany a parkovat vozidla mohou pouze v prostorech k tomu vyčleněných. Jsou povinni dodržovat vyhlášky Obecního úřadu Klášterec nad Orlicí.
 11. Hosté jsou povinni dávat komunální odpad pouze do určených nádob na vyhrazených místech. Ostatní odpad není dovoleno v celém areálu střediska nikam ukládat.
 12. V době od 22°° hod do 7°° hod je nutno dodržovat noční klid. V době konání kulturních akcí se mění doba nočního klidu od 1°° do 7°° hod.
 13. Rozdělávání ohňů je povoleno pouze na místech k tomu vyhrazených a řádně označených provozovatelem kempu.
 14. Mytí motorových vozidel a jejich údržba je v celém areálu přísně zakázána. Všichni návštěvníci a osoby pobývající v areálu RS Orlice mohou parkovat motorová vozidla pouze na místech k tomu určených, a to na základě souhlasu provozovatele areálu RS Orlice .
 15. V celém areálu RS Orlice, včetně ubytovacích jednotek je zakázáno používání vlastních výčepních zařízení na pivo a limo včetně konzumace vlastního sudového piva.
 16. Za škody způsobené na majetku ubytovatele odpovídá host podle obecně závazných předpisů.
 17. Při ztrátě klíče budeme požadovat zakoupení nové vložky nebo její fin.náhradu .
 18. V ubytovacích jednotkách není dovoleno používat vlastních el. Spotřebičů. A není dovoleno vstupovat do ubytovacích jednotek s otevřeným ohněm – svíčky,cigarety,plynové vařiče apod.
 19. Z bezpečnostních důvodů není dovoleno zanechávat děti bez doprovodu dospělých v prostorách ubytovatele.
 20. Dětská hřiště (houpačky, skluzavky, prolézačky,trampolínu apod.) mohou děti používat pouze za přítomnosti dospělé osoby (rodiče, učitelky apod.). RS Orlice tímto upozorňuje hosty, aby nepouštěli děti na hřiště bez dozoru. RS Orlice nezodpovídá za případné úrazy či poškození zdraví.
 21. Míčové hry a jiné sporty je možno provozovat pouze na hřišti či místech určených k tomuto účelu. Veškeré sportovní vyžití v areálu střediska provozují hosté na vlastní nebezpečí.RS Orlice nezodpovídá za případné úrazy či poškození zdraví.
 22. Psi a jiná zvířata mohou být ubytována za předpokladu, že majitel na vyžádání prokáže jejich způsobilý zdravotní stav. Po celou dobu pobytu za psa (či jiné zvíře) ručí majitel. Cena za ubytování zvířat je účtována dle platného ceníku. Majitelé psů jsou povinni zabezpečit, aby psi nepobíhali volně a byli opatřeni náhubkem! Majitel je rovněž povinen uklízet po svém psovi (jiném zvířeti) exkrementy.
 23. Ubytovatel ručí za peníze, osobní doklady a jiné cenné věci jen tehdy, jestliže mu byly odevzdány do úschovy. Za věci volně odložené jinde se neručí.
 1. Každý host se musí seznámit s tímto Provozním řádem a je povinen jej dodržovat. Zaplacením ubytování host prohlašuje, že byl seznámen s tímto Provozním řádem.
 2. Provozní řád RS Orlice je závazný pro všechny, kteří pobývají v areálu kempu a ubytovacích jednotek. Každá osoba, která poruší Provozní řád RS Orlice, bude z areálu vykázána bez náhrady.
 3. Při předčasném ukončení pobytu ze strany hosta vrací ubytovatel peníze pouze na základě lékařské zprávy.

 

Tento Provozní řád RS Orlice platí od 1.5.2018

Natálie Sonnleitnerová

provozovatelka RS Orlice